Nyomtatás
Megjelent: 2011. február 23. szerda

CivilÉSZ,

azaz Civil Érték Szövetség

Az együttműködés kialakulásának története, megvalósult programjai, az eddig elért eredményei, a civil közösségre gyakorolt hatása

 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, létrehozta a Zöld-Pont Irodák országos hálózatát, melynek fő tevékenysége a lakosság tájékoztatása, a környezeti információkhoz való szabad hozzáférés biztosítása. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kezdeményezésére a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium együttműködési megállapodása alapján megnyíltak a Civil Zöld-Pont Tájékoztató Irodák. A hálózat kialakulása ezen szervezetek, valamint más civil szervezetek együttműködésének megszervezésére irányult a Nemzeti Civil Alap önszerveződési pályázatán elindulva. Általános célunk Baranya, Somogy és Bács-Kiskun megyében (a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség működési területén) a „külső” Zöld Pont Információs Irodát működtető szervezetek hálózatos együttműködésének kialakítása volt, együttműködés generálása a civil szervezetek, önkormányzatok, a Zöldhatóság, állami szervek, valamint az üzleti élet szereplői között. Konkrét céljaink: kezdetekben a „külső” Zöld-Pont Irodákat működtető civil szervezetek együttműködési és érdekérvényesítési készségének fejlesztése; a civil, az állami és az önkormányzati szektorok közötti intézményes párbeszéd, véleménycsere, egyeztetés, és érdekérvényesítés fórumainak létrehozása. A hálózat fejlesztését  tréning-kerekasztal beszélgetés sorozatokon alakítottuk ki. Az első etap végén kiadásra került kiadvány összegezte  a fórumokon elhangzottakat, és segítségére volt a Civil Szervezeteknek, valamint a  Zöld-Pont Civil Tájékoztatási Irodát működtetőknek. A megrendezett fórum helyszínei is alkalmazkodtak a menet közben felmerülő igényekhez, valamint ehhez igazítottuk a program folytatását is. A „külső” Zöld-Pont Irodát működtető civil szervezet Kalocsán már lehetőséget kapott egy fórum megszervezésére, ezzel is erősítve a személyes kapcsolatot a szervezetek között. A találkozók főbb témái:

  • Kommunikációs- és együttműködési készségek fejlesztése, Civil szervezetek – Zöldhatóság együttműködése- civil hálózatfejlesztési lehetőségek
  • Önismeret és kommunikáció Civil szervezetek között

Ennek eredményeképpen a találkozók alkalmával kialakult egy olyan munkakapcsolat, amely lehetőséget kínál a civil szervezetek rugalmasságának és a hatósági szakmai tudásnak az ötvözésre, a civil szervezetek közötti hálózati együttműködés kialakulására és nem utolsó sorban a személyes kapcsolatok mélyítésére. A Dél-dunántúli Zöldhatóság rendszeres képzésével biztosított a „külső” Zöld-Pont Irodák tevékenységének színvonala, általuk nyújtott információk hitelessége javult.     A megtartott szakmai találkozók lehetőséget nyújtottak az új ismeretek szerzése mellett a saját vélemény megfogalmazására és ütköztetésére, ezáltal erősítve a résztvevők személyes kompetenciáját is. A hálózat példaértékű, követendő minta volt a civil összefogás hasznosságát és jelentőségét illetően. Olyan együttműködés példázata, mely megyehatárokon túli tartós, közös problémamegoldással, folyamatos kommunikációval, kapcsolódási pontokat keresve a hatóságokkal,  a   civil     szervezetekkel, a  zöld szervezetekkel  végzi munkáját a lakosság mindennapos problémáinak megoldása érdekében. A keleti városrész civil közösségére gyakorolt hatása jelentős, egyrészt, mert a civil szervezetek egysége jelentősebb erőt képvisel, másrészt pedig kiegészítve egymás előnyeivel saját tevékenységüket munkájuk hatékonyabbá válik.  A hálózat lehetőséget nyújtott regionális kapcsolatok kialakítására, ennek keretében jutottunk el Kalocsára, civil kapcsolatépítés céljából és a sors különös útjai folytán az az érdekes helyzet adódott elő, hogy Vicze Csilla a Civilek a Mecsekért képviseletében Pécsre nem tudott eljutni a programjainkra, viszont Kalocsára eljött egy késő esti nagyon kellemes kötetlen beszélgetésre, ahol betekintést nyerhettünk egymás munkájába. A Civilek a Mecsekért szerveződés a Pécsre tervezett lokátor megvalósulást megakadályozandó jött létre és komoly eredményeket tudhat magáénak, mely kampányhoz az Origó-Ház is hozzájárult teherautó, kihangosító, helyszín biztosításával, valamint szórólapozással segítve a munkát. A Pangea Egyesület Széllel szemben megújuló energiákkal kapcsolatos konferenciáján is több CivilÉSZ társunkkal vettünk részt, és az ott szerzett kapcsolati tőke a mai napig hasznos egyesületünk számára. Környezettudatos és civil érdekérvényesítést egyaránt folytató szervezetekkel egyre szorosabb kapocs alakult közöttünk. A civil önszerveződés során alkalmazkodtunk a felmerülő igényekhez, ehhez igazítottuk a CivilÉSZ hálózat kiterjesztését is, melyet újabb civil szervezetek bekapcsolásával kívánunk erősíteni. Ezért a későbbiek folyamán a hálózat kissé átalakult civil érdekérvényesítés felé irányulva, közös szakmaiságok mentén, mivel a programokból hamarosan kimaradtak a környezettudatossággal foglalkozó hatóságok és szervezetek. Maradtak azon civil szervezetek, akik az „egységben az erő” elvbe vetett hittel kezdtek el közösen tevékenykedni a Civil Érték Szövetség, röviden CivilÉSZ  hálózatban. A CivilÉSZ további fejlesztésére újabb forrásokat sikerült  elnyernünk az NCA különböző kollégiumaitól. Ekkor már a hálózat fejlesztésén túl közös, néhol egymás helyszínein szervezett programokban és közös kiadványokon keresztül működtünk együtt. A fejlődés során a regionalitás is egyre jellemzőbbé vált, melynek keretében egy Párbeszéd kiadványsorozatot is készítettünk a 4 régióra is kiterjesztve példaértékű együttműködések kialakításával, melyek ma is működnek. A további konstruktív együttműködéshez azonban feltétlenül szükséges volt ennek a rendszernek a továbbfejlesztése szakmaiságok felé terjeszkedve, újabb fórumteremtésekkel. Ellátogatott hozzánk a Bakony Turizmusáért Egyesület képviseletében Csesznekről a helyi civil hangadóként ismert Reőthy Gábor, aki a „civilkedés” nehézségeibe avatott be minket értékes és tanulságos történetével. Együtt indultunk pályázatokon, segítettük egymás munkáját és a problémák megoldásában gyakran közvetítőként is részt vett az Origó-Ház a hatóságok és egyesületek között. A civil közösségek az együttműködés hatására erőteljesebb fejlődésnek indultak, mivel a városrész fejlesztésével kapcsolatos tervekbe együttesen szólhattunk bele, közösen érvényesítettük érdekeinket. Ezeket a tapasztalatokat hasznosítottuk egymás civil tevékenységének támogatásában, fórumteremtésben a biztonság, a jószolgálat, (a városrészi rehabilitáció), egészséges életmód és környezettudat, valamint kultúra tekintetében. Kiemelt jelentőséggel bír Pécs Megye Jogú Város Polgármesterével kötött együttműködési megállapodás az Öntevékeny Keleti Városrész Mintaprogram megvalósítására, polgármesteri megbízotti tevékenységi körben. A keleti városrész szociális rehabilitációja kapcsán több közös fórumot, véradást és sikeres Fogyasztóvédelmi Akadémiát rendeztünk. Helyben megalakult a Civil Közbiztonsági MikroCentrum. A városrész környezeti fejlődésére településtisztasági akciókat szerveztünk és a CivilÉSZ hálózat tagjaival közös parlagfűmentesítési pályázat kapcsán jutottunk forrásokhoz, a település megtisztítására. Azonban Pécs Európa Kulturális Fővárosa (EKF) Projekt és annak jövőbeni kihatása új stratégiát kívánt a hálózattól. Rávilágított arra, hogy a kultúra az a terület, amelynél tapasztalható, hogy közös együttműködések mentén leghatékonyabban kialakítható az összefogás, ennek során kialakuló közösségre további szakmailag tagozódott tevékenység ültethető rá. A kultúra minden tekintetben képes összekötni az embereket.  Ennek jegyében 2010-ben Egyesületünk CINKE Civilek Nevezetes Kulturális Eseményei Programját az EKF hivatalos programjaként ismerte el, valamint 2011. januárjában a Baranyai Kultúráért Vándordíjjal tűntették ki.  Nívós, hazai és nemzetközi havi rendszerességgel kiállításokat, kéthetente irodalmi találkozókat, versmondó versenyt, hagyományteremtő kisbíró választást, ostoros népi felvonulást, hangversenyeket szerveztünk, melyhez egyre több civil szervezet is csatlakozik. Részt vettünk jó eredménnyel a Miénk a város kulturális projektben, melynek nyerteseiként békés versengésben, egymást erősítve a keleti városrész civil szervezetei, CivilÉSZ-ek végeztek. Részt vállaltunk a Kulturális Bizottság és a Közművelődési Tanács munkájában aktív szerepünk volt. Pécs város polgármesterétől a keleti városrész kulturális stratégiájának kidolgozására konkrét feladatot kaptunk. Ennek megvalósulása érdekében tréningek és szakmai fórumok keretet biztosítottak az Öntevékeny Keleti Városrész civil kulturális szervezeteinek, az  önkormányzati döntéshozóknak és művészeti szakmai köröknek a közös kulturális koncepció megalkotásának. Ez a fajta összefogás, eddig példa nélküli eredményt mutatott fel, jelentősége ezért óriási. A Keleti Városrészben működő civil szerveztek nagy számban jelen vannak, az általuk képviselt és véghezvitt kulturális tevékenységükben erősek. A helyben születő koncepciók és az országos pénzügyi nehézségek azonban szükségessé tették a közös cselekvést. E szervezetek együttműködő hálózataként, a CivilÉSZ, a hivatalokkal karöltve, sikeresen működött együtt az Európa Kulturális Fővárosa projekttel és egymással. Az ilyen típusú feladatvállalások példái a szakmai alapú hálózatépítésnek. A feltételek különbözőek, a cél azonban közös, mind a civilek, mind a várossal való együttes cselekvés kérdésében. Szükség van a kapcsolat megerősítésére és az egyenlő feltételek menti elbírálás érdekében egy jól működő hálózat felépítésére. Ennek világos elvei és céljai mentén pedig ennek elfogadására az önkormányzat részéről.  Pécs  Megye Jogú  Város Közgyűlése  Kulturális Bizottságának elnöke és Pécs Megyei Jogú Város polgármestere részéről történt felkérés a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület részére a keleti városrész civil kulturális stratégiájának kidolgozására. 2010. első felében a hálózatban kibővülve új tagokkal tárgyalások és kerekasztal beszélgetések eredményeképpen jött létre a helyzetelemzés és az a cselekvési tervezet, mely összhangban áll a jelenleg is érvényben lévő nemzeti kulturális stratégiával, és illeszkedik Pécs városának Kulturális Stratégiájához. Az Öntevékeny Keleti Városrészre vonatkozó tervezete annyiban azonban konkrétabb, hogy pontos, helyi igények és lehetőségek mentén, a felelősség felvállalása mellett határozza meg a lokális cselekvést a kultúra jegyében, rövid és hosszútávon. E cselekvési terv garanciája a helyben élő, helyben cselekvő közösségekben rejlik, melyek, ha megfelelő városi elfogadottságban, és nem feltétlenül pusztán anyagi támogatásban részesülnek, úgy hozadékukat tekintve túlléphetnek lokalitásukon, kihatással lehetnek Pécs városára, sőt, országos, vagy nemzetközi tekintetben is jelentős erőforrássá válhatnak. Jó példa erre a kistelepülések kulturális hagyományalapú országos rendezvényeinek esete, mely sok esetben a nemzetközi idegenforgalom célpontjává is válhat. A helyi hozadék pedig az, hogy az érték a városban marad, jó hatással van a városlakók közösségére, hosszú távon befolyással bírhat a társadalom szociális problémáinak megoldására is. A helyi gondok nem messziről szerkesztett látványos tervekkel, hanem helyi cselekvő civil összefogással orvosolhatóak. A kultúra szerepe sokrétű, és kihat a társadalom minden rétegére. A jól szervezett és összehangolt cselekvés pedig képes felszámolni az anyagi és a szellemi nyomorúságot. Ez közös erővel lehetséges. Erre önállóan a civilek kevesek, a pusztán felülről és kívülről irányított próbálkozások pedig, a már ismert módon, nem képesek megakadályozni a társadalom leépülését. Jó példa volt ez a közös munka arra, hogyan tudnak civil szervezetek hálózatszerűen együttműködni közös cél érdekében a hatóságokkal, a helyi Önkormányzattal, szakértőkkel és egymással. Újdonság volt az is, hogy a CivilÉSZ hálózathoz csatlakozott Pécs Kertvárosából a Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért egyesület, akik példánkon felbuzdulva megalakították több lokális civil szervezet együttműködésében az Öntevékeny Déli Városrészt. Ennek következtében példaértékű kapcsolatrendszer alakult ki a két városrész között, mely már több közös programhoz is vezetett. Ezek közül kiemelkedik a CINKEfészEKFeszt fesztivál, valamint a Közéleti disznóvágás hagyományőrző programok, a KÉK-Zöld Nap, melyekről a Párbeszéd kiadvány  számaiban részletesebben tudósítottunk.    Aktualizáltuk szakértők bevonásával a keleti városrészre vonatkozó cselekvési tervet, újabb fórumteremtés keretén belül, olyan neves szakmailag hiteles személyek bekapcsolódásával, mint Bagossy László rendező, valamint Nagy Andrea szakértő.  További célunk a CivilÉSZ hálózat megerősítése és további öntevékeny tagokkal történő bővítése, a társadalmi kohézió erősítése, kiemelten a helyi kultúra fejlesztése Pécs Öntevékeny Keleti Városrészében. Egyrészt gyakorlati oldalról közelíti meg a városrész kulturális igényeit a helyi közösségi oldaláról, valamint megoldási szinten kezeli a fenntarthatóságát és érdekképviseleti mechanizmusán keresztül megjeleníteni kívánja az Önkormányzat döntéshozó testületeiben.  Különösen azért is fontos, mert az Európa Kulturális Főváros évek utáni időszakra ad újabb alternatívákat. Elképzelésünk által olyan működő kis közösségek szerveződnek hálózatba, akik a továbbiakban is megőrzik önálló arculatukat, viszont a közösségi értékek megjelenítéséért képesek bizonyos egyéni érdekeiket felülírni. Ezáltal sokkal hatékonyabbá válik az erőforrásaik kezelése. A sikeres szövetség folytatásának eredménye a jövőre nézve lehet az, hogy bármilyen feladat megoldására képes lesz e példa nélküli kezdeményezés. Legújabb közös együttműködésünk a Civil Érték Szövetségben a Hősök tere, György-telepre vonatkozó szociális városrész rehabilitáció kapcsán erősödött és bővült újabb tagokkal a szociális szférából. Az Origó-Házban indult útjára a szociális városrész rehabilitációt "megalapozó” projekt, melyen számos népjóléti szervezet, kisebbségi szervezetek, civil szervezetek, a szakma, Pécs Megye Jogú Város Önkormányzatának Népjóléti és Szociális Referatúrájának elnöke, Önkormányzati és részönkormányzati képviselők, valamint a CivilÉSZ hálózat több tagja is részt vett. Az előre meghatározottaknak megfelelően az Origó-Házban 2011. március 23-án sor került a szociális városrész rehabilitációs programot meghatározó feladatok összeállítására. A megbeszélés széles körű társadalmi szereplők részvételével zajlott (25 szervezet) összességében: helyi általános iskola és gimnázium, jószolgálati és szociális területen tevékenykedő, kisebbségi és civil szervezetek, valamint Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata. Az összeállított eredményekről Moór Eszter Népjóléti, Szociális és Sport Referatúra elnöke tájékoztatást kapott. Kölcsönös megállapodás született a tekintetben, hogy a jövőben a szükséges szakmai egyeztetések az Origó-Házban, mint Civil Decentrumban zajlanak, közel az akcióterülethez hálózatszerű együttműködésben segítve egymás programját a sikeresség érdekében. Szinte azonnalinak mondható cselekvési akcióprogram került elfogadásra. Ennek következtében konkrét felajánlások születtek György- telepre vonatkozóan. A Máltai Szeretetszolgálat az Esztergár Lajos Családsegítő Központ és az Indít Közalapítvány közös húsvéti településtisztasági napot szervezett György telep megtisztítására a helyi lakosság aktív bevonásával. Mindehhez csatlakozott az Origó-Ház részéről az ÖCÖM a helyi lakosok mozgósításával, mely segít a hosszú távú fenntarthatóság kivitelezésében. A Hősök terei székhelyi  EUROM Egyesület is csatlakozási szándékát fejezte ki, mely közös munka a  két évvel ezelőtti hasonló akció során gyümölcsözőnek bizonyult.  Szintén a Máltai Szeretetszolgálat felajánlása egy konkrét akció, Hősök terére, György telepre egy mobil kórház települ ki egy napra komplex szűrésekkel: tüdőszűrés, fogászat, szemészet stb., amikor kisebb beavatkozásokra is sor kerülhet. Ezek a felajánlások 2011 tavaszán valósultak meg, azonnali konkrétumok voltak.

A városrész rehabilitációs folyamat megvalósítására az egymásra épülő folyamatokat jelzi. Az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felajánlása, az önkéntes és jogcím nélküli  lakók problémáira kidolgozott tervezettel. Fizikai segítségben is gondolkodnak, hiszen a lakhatás alapköve a szociális városrész rehabilitációs programnak. Munkájuk eredményeképpen már 13 az önkéntes és jogcím nélküli lakó kapta meg egy évre a lakhatási státuszt. A házigazda, a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke a Pécsi Tudományegyetemmel kötött kapcsolati tőkéjét, egyetemi hallgatók szakmai gyakorlati idejének letöltésére, az ÖCÖM munkáját, valamint az Origó-Házat, mint helyszínt, a CivilÉSZ honlapot, a közművelődési megállapodás és pályázatok nyújtotta lehetőségeket  kínálja fel a program megvalósulásához. A Színes Gyöngyök a délvidéki Roma Nőkért Egyesület felajánlása az Állampolgári Tanács hatékony módszere, valamint a Gémkapocs háló 11 facilitátora. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy kutatási alapot ajánlott fel lehetőségként, ahol terepmunkára nyílik lehetősége fiatal egyetemi hallgatóknak, valamint együttműködési megállapodásban rögzítjük a további közös munka alapjait. A Gandhi Közalapítvány Gimnázium és Kollégium, a Bogdán János Alapítvány valamint a Budai Városkapu Iskolaközpont helyszínként ajánlja az iskolaépületeket közösségi színtérként megvalósuló programok során. Az Indít Közalapítvány felajánlotta két éve alakult rendszerük működtetését és a program segítését ez által. Ezt követően e szenvedélybetegségekkel foglalkozó helyi szervezetek számára adódott lehetőség egy megbeszélésen, ahol összehangolták egymás tevékenységeit és tájékozódhattak kinek-kinek a szakterületéről az azonosságok kiküszöbölésére. A Hősök-tere György –telepre vonatkozó szociális városrész rehabilitációs programot Bálint Botond szociológus neve fémjelzi, aki szakértőként és előadóként is részt vesz a programban. Számos újabb szervezet csatlakozott a CivilÉSZ hálózathoz, már a nyugati Patacsról is csatlakoztak, ennek nyomán megalakult az Öntevékeny Nyugati Városrész is, így már csak a Belvárosban kell olyan partnerre lelnünk, aki fel tudja vállalni ezt a jelentőségteljes feladatot. Ezen programokon túl, közös erővel, sikerrel léptünk fel a Hősök terei Iskola megmentésének érdekében.

Az utóbbi időben rendszeresen erősítjük a hálózat tagjaival egymás programjait, valamint a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület kulturális szerveződése a Baranyai Kultúráért Vándordíjjal kitűntetett CINKE program is fellépéseket tartott partnerszervezeteknél. A 2011-es FészEKFeszt fesztivál programsorozat is több helyszínen, CivilÉSZ együttműködő programokkal valósulhatott meg.

 

Nagy eredménynek tudható be a hálózat elismeréseképpen, hogy hetente lehetőséget kapnak közösen a CivilÉSZ hálózat tagjai a Pécsi hírekben médianyilvánosságára, az Öntevékeny Városrészek híreivel.

Mindezen tevékenységekhez az Origó-Ház folyamatosan biztosítja saját infrastruktúráját, helyszínt biztosít és pályázati forrásokat keres a hálózat további fejlesztésére. A CivilÉSZ élő, lélegző hálózat, mely szakmaiságok mentén, a tagok identitásának megőrzésével, mégis aktív és szoros együttműködésben végzi feladatait. Igyekszünk mindig olyan, mindenki számára kiemelten fontos közös célt találni, mely a településen élők számára jelentőséggel bír.                                                                       

A CivilÉSZ hálózati munkában részt vettek: Pécs Újhegyi Környezet és érdekvédő Egyesület, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Gyükésiek Öntevékeny Köre Egyesület, S. O. S. Innovációs Információs Egyesület Kalocsa, Kötháló Szervezet Kalocsa, Megyei Cigány Önkormányzat Kalocsa Cigány Kisebbségi Városi Önkormányzat Kalocsa Magyar Madártani Egyesület Baranya Megyei Csoport, Hosszúhetény Természet Értékeiért Egyesület, Pécsi Zöldkör, Misina Természet és Állatvédő Egyesület,  Biokom Kft., EON, Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Pécsi Tudomány Egyetem,  ÁNTSZ, Jövőnkért Egyesület, Civilek a Mecsekért, Aranyhíd Alapítvány, Eurom Roma Közhasznú Egyesület, Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség, Ö.C.Ö.M., Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület,  Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Pécs-decentrum Kulturális Egyesület, Havihegyért Egyesület, Pécsbányáért Egyesület, Bartalovics Zoltán –DunapART, CINKE, Vasasért Egyesület, Üszögért Egyesület, Ifjúsági Unió Pécs, Reflektor Egyesület, Tegyünk Egymásért Egyesület, Szent Borbála Egyesület, Összefogás Somogyi Betyárok Lovas Egyesület, Kerek Világ Alapítvány, Indít Közalapítvány, Nevelők Háza Egyesület, Szivárvány Gyermekház, Pécsi Nemzeti Színház, Népművelők Egyesülete, Zsolnay Örökség Kht. OFA, Színes Gyöngyök Egyesület, Ifjúságért Egyesület, Gandhi Gimnázium, Budai Városkapu Iskolaközpont, Kodály Gimnázium, Társadalmi Unió Budapest, Nők Pécskeletért Egyesület, Pécs MJV. Önkormányzata, Civil Közösségek Háza, Bányász Emlékekért Egyesület, Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Kézművesek Baranyai Egyesülete, KertÉsz Civil Közösség,Ifjúsági Ház, Apolló Kulturális Egyesület, Cseszneki Civil Közösség, Pangea Egyesület Veszprém, Heteskör Társaság, Bakony Turizmusáért Csesznek, Tettye Forrásház, Bm. Rendőrfőkapitányság, Bioritmus, Pécsi Regionális Képző Központ,  Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület és még sokan mások, szervezetek, civil személyek, a teljesség igénye nélkül.              

                                  Kis Varga István  polgármesteri megbízott

                                                           Pécs Megye Jogú Város

Öntevékeny Keleti Városrész Mintaprogram

poker joomla templateeverest poker bonus
www.bestudio.hu